Tshaj tawm ntawm daim ntawv teev npe thov cov khoom plig rau cov tuam txhab ua lag luam siab nyob hauv Nroog Songjiang hauv 2019

Raws li lub siab ntawm daim ntawv "Songjiang Cheeb Tsam ntawm Kev Tshawb Nrhiav Kev Txhim Kho ntawm High-tech Enterprises hauv G60 Kev Tshawb Fawb Kev Tshawb Fawb Txuj Ci thiab Txuj Ci Technology" (Husong Fugui [2019] No. 23), nws tau npaj siab muab 2019 Songjiang District High-tech Enterprise Tus nqi zog thiab txhawb nqa rau 524 lag luam. Cov npe (saib cov ntawv txuas ntxiv rau cov ntsiab lus) yuav tshaj tawm thiab yuav muaj kev saib xyuas pej xeem.

Lub sijhawm luam tawm yog 5 hnub ua haujlwm txij li hnub luam tawm. Yog koj muaj kev tsis pom zoo, thov hu rau Lub Tuam Tsev Saib Xyuas Kev Tshawb Fawb thiab Thev Naus Laus Zis nrog koj lub npe tiag tiag thiab sau cov lus pom.

Tus xov tooj hu: 37735540 37735547

Cov Ntawv Txuas Nrog: Cov npe ntawm cov khoom plig tsim rau cov lag luam kev lag luam siab hauv Cheeb Tsam Songjiang hauv 2019

Songjiang Cheeb Tsam Kev Tshawb Fawb thiab Tshuab Technology ntawm Shanghai

 

Cov npe ntawm cov lus tshaj tawm cov khoom lag luam siab rau cov chaw lag luam hauv cheeb tsam Songjiang hauv 2019

序号

名称 名称

类别 类别

金额 金额金额))) 万元 )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))).

1

洞 Tawm 实业 实业 有限公司

认定 认定

20

2

海凯森 Tawm 科技 科技 有限公司

认定 认定

20

3

昕 沐 沐 化学 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

4

存 数据存 技术 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

20

5

裕 Tawm 实业 实业 有限公司

认定 认定

20

6

发 之 之 源 电气 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

7

世 禹 禹 精密 机械 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

8

籁 电气籁 (上海 上海) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

9

微行 Tawm 业 业 有限公司

认定 认定

20

10

东 Tawm 五金 五金 有限公司

认定 认定

20

11

知 此 此 电子 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

12

驰 法 法 电子 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

13

成 峰 峰 流体 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

14

宏 端 端 精密 机械 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

15

英 硕 硕 自动化 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

16

源 豪 豪 检测 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

17

锐 服 服 环境 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

18

傲 Tawm 科技 科技 有限公司

认定 认定

20

19

源 控 控 自动化 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

20

馨 远 远 医药 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

21

鲸 娱乐鲸 设备 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

20

22

令 慈慈 (上海 上海) 自动化 有限公司 有限公司 有限公司 设备 设备 设备 设备 设备有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

23

花猫 Tawm 科技 科技 有限公司

认定 认定

20

24

纺 联联 检 检( () 检验 检验 技术 技术 技术 有限公司 技术 技术 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 - 有限公司 有限公司 有限公司 技术 有限公司

认定 认定

20

25

经 Tawm 电子 电子 有限公司

认定 认定

20

26

品 依 依 数据 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

27

耐 润润 工业 设备 设备( 上海 有限公司 有限公司 有限公司)))) )有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

28

海南 Tawm 软件 软件 有限公司

认定 认定

20

29

程 富 富 环境 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

30

因 系统工程因 (上海 上海) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

31

(上海() 真空 真空 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

32

立新 电器 电器 控制 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

33

海基 深 深 仪器 仪表 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

34

长 Tawm 电气 电气 有限公司

认定 认定

20

35

颢 汉 汉 数字 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

36

海摩 象 象 网络 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

37

孚 视 视 医疗 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

38

必 科科 净化 设备 设备( 上海 有限公司 有限公司 有限公司)))) )有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

39

微 智能微 科技 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

20

40

酬 Tawm 家俱 家俱 有限公司

认定 认定

20

41

海纳科 海纳科 助剂 有限公司

认定 认定

20

42

联 净化联 技术 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

20

43

玖 银 银 电子 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

44

海伽 易 易 信息 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

45

永 育 育 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

46

智能 装备智能 (上海 上海) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

47

海格尼特 Tawm 技术 技术 有限公司

认定 认定

20

48

海维努 Tawm 科技 科技 有限公司

认定 认定

20

49

樱花 化樱花 研 化工 化工 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

50

罗 (罗 上海) 机器人机器人 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技有限公司 有限公司

认定 认定

20

51

海 业 业 机电 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

52

印 序 序 生物 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

53

黑 捷 捷 士 电子 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

54

海多宁 Tawm 科技 科技 有限公司

认定 认定

20

55

讯 斐 斐 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

56

洁 臣 臣 水处理 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

57

砾 烽 烽 智能 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

58

海朗 蔚 蔚 环保 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

59

海赛林 海赛林 科技 有限公司

认定 认定

20

60

景仁 Tawm 科技 科技 有限公司

认定 认定

20

61

先 码 码 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

62

天 Tawm 机电 机电 有限公司

认定 认定

20

63

新 剑新 机电 科技 科技 发展 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 发展 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

64

虎 宝 宝 网络 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

65

大 聚 聚 信息 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

66

勇 通勇 市政 工程 工程 维护 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 维护 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

67

天 覆 覆 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

68

光 韵光 达 数字 医疗医疗 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技有限公司 有限公司

认定 认定

20

69

卡 堂 堂 网络 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

70

斟 众斟 新 材料 材料 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

71

得 豆 豆 信息 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

72

宗 辰 辰 网络 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

73

佳 Tawm 机械 机械 有限公司

认定 认定

20

74

海拜恩 Tawm 制造 制造 有限公司

认定 认定

20

75

传感 技术传感 (上海 上海) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

76

一 谈 谈 网络 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

77

明 材 材 教育 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

78

海克 立海克 司 帝 帝 软件 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 软件 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

79

伶 尔伶 亿 环境 环境 工程 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 工程 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

80

广 亿 亿 信息 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

81

迅 志 志 图像 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

82

炉 石 石 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

83

三 Tawm 技术 技术 有限公司

认定 认定

20

84

天诚 比 比 集 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

85

视 森森 智能 科技 科技( 上海 有限公司 有限公司 有限公司)))) )有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

86

汉 熵汉 新 材料 材料 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

87

楚 Tawm 实业 实业 有限公司

认定 认定

20

88

临港 至临港 胜 物 联网联网 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技有限公司 有限公司

认定 认定

20

89

鸿 Tawm 电器 电器 有限公司

认定 认定

20

90

海安弗柯林 Tawm 科技 科技 有限公司

认定 认定

20

91

数 深 深 智能 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

92

海奥 龙海奥 星 迪 检测检测 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备有限公司 有限公司

认定 认定

20

93

电 Tawm 机器人 机器人 有限公司

认定 认定

20

94

兴 Tawm 五金 五金 有限公司

认定 认定

20

95

均 诺 诺 汽车 零部件 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

96

咖啡 猫 猫 文化 传播 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

97

齐 网 网 网络 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

98

申 菲申 激光 光学 光学 系统 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 系统 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

99

聪 巢 巢 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

100

海赫 立 立 智能 机器 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

101

畅 荔 荔 智能 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

102

皋 奋 奋 工业 铝型材 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

103

幂 方 方 电子 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

104

商 赛 赛 科技 发展 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

105

昊 量 量 光电 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

106

骑 骠骑 动物 保健 保健 品 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 品 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

107

集 承 承 环保 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

108

环 欣诺环 机电 设备 设备 制造 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 制造 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

109

海伊川 水 水 塑料 制品 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

110

拓 密封密封 绝缘 技术 技术( 上海 有限公司 有限公司 有限公司)))) )有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

111

消 智能消 科技 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

20

112

豫 源 源 电力 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

113

凯斯 大凯斯 岛 精密 电子电子 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造有限公司 有限公司

认定 认定

20

114

新 洲 洲 包装 印刷 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

115

漫 (漫 上海) 电子电子 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技有限公司 有限公司

认定 认定

20

116

明 汽车明 科技 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

20

117

研 材料研 科技 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

20

118

医 贝 贝 激光 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

119

理想 万里理想 晖 薄膜 薄膜 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

120

国 龙 龙 仪器 仪表 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

121

铮 信 信 生物 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

122

卡 机器人卡 制造 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

20

123

旭 虹旭 精密 模具 模具 制造 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 制造 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

124

海莫 派海莫 新 材料 材料 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

125

海瑞 起海瑞 新 材料 材料 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

126

安 恪安 企业 管理 管理 咨询 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 咨询 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

127

佳 Tawm 模具 模具 有限公司

认定 认定

20

128

航 裕 裕 电源 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

129

懒 狐 狐 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

130

以 贤贤 智能 科技 科技( 上海 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司)))) )股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

20

131

家用 电梯家用 (上海 上海) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

132

楷 威 威 光电 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

133

海赛迪斯 Tawm 科技 科技 有限公司

认定 认定

20

134

帝 帝 (中国) 建筑材料 有限公司

认定 认定

20

135

财 Tawm 食品 食品 有限公司

认定 认定

20

136

骅 骝 骝 电子 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

137

海纽贝滋 Tawm 乳品 乳品 有限公司

认定 认定

20

138

云汉 Tawm 技术 技术 有限公司

认定 认定

20

139

海狄兹 Tawm 机械 机械 股份有限公司

认定 认定

20

140

赛 复 复 智能 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

141

华 迪华 建筑 五金 五金 件 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 件 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

142

英 盛 盛 分析 仪器 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

143

汭 (汭 上海) 自动化自动化 技术 技术 技术 技术 技术 技术 技术 技术 技术有限公司 有限公司

认定 认定

20

144

诚 Tawm 机械 机械 有限公司

认定 认定

20

145

睿 翊 翊 医疗 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

146

仕 (( 上海) )新 能源 有限公司 有限公司 有限公司 科技 科技 科技 科技 科技有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

147

新 蕊 蕊 光电 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

148

帝 安 安 机械 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

149

联 元 元 智能 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

150

海伊 Tawm 实业 实业 有限公司

认定 认定

20

151

洁 维 维 生物 工程 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

152

洋洋 大多洋洋 利 五金 五金 制品 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 制品 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

153

海南 库海南 新 能源 能源 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

154

恒 (恒 上海) 信息信息 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技有限公司 有限公司

认定 认定

20

155

海毓 鸣 鸣 网络 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

156

君 信 信 印 务 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

157

舟 Tawm 实业 实业 有限公司

认定 认定

20

158

柳 Tawm 科技 科技 股份有限公司

认定 认定

20

159

神 智能神 设备 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

20

160

柒 合柒 城市 家具 家具 发展 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 发展 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

161

乘法 商务 商务 咨询 服务 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

162

海索鲁 Tawm 自动化 自动化 有限公司

认定 认定

20

163

优 加利 加利 健康 管理 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

164

睿 客气 客气 动 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

165

海普恩海 汇海普恩海 医学 检验 检验 所 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 所 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

166

兆 莹 莹 自控 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

167

优 也 也 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

168

中 科中 教育 装备 装备 集团 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 集团 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

169

祥 仓 仓 包装 印刷 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

170

阅 凡 凡 自动化 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

171

旅 展 展 装饰 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

172

工 动力工 科技 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

20

173

海泽 厘海泽 精密 机电 机电 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

174

贤 日 日 测控 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

175

海岳 源 源 环境 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

176

环 数 数 信息 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

177

进 电子进 科技 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

20

178

华 支 支 电子 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

179

海辛 渐海辛 新 能源 能源 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

180

施 依 依 洛 风机 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

181

润 牧 牧 机电 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

182

贤 世 世 智能 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

183

海凯 璟 璟 生物 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

184

馨 正 正 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

185

帝 广帝 机电 工程 工程 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

186

海赛奕 Tawm 科技 科技 有限公司

认定 认定

20

187

孚 Tawm 实业 实业 有限公司

认定 认定

20

188

实业 ((上海) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

189

节能 技术节能 (上海 上海) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

190

莹亮 Tawm 科技 科技 有限公司

认定 认定

20

191

恒 脉 脉 陶瓷 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

192

海思恩 Tawm 科技 科技 股份有限公司

认定 认定

20

193

海艾 Tawm 机械 机械 有限公司

认定 认定

20

194

珍 (珍 上海) 智能智能 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技有限公司 有限公司

认定 认定

20

195

海思 彤 彤 科技 发展 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

196

海戈吉 Tawm 科技 科技 有限公司

认定 认定

20

197

袁 拓 拓 自动化 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

198

必 趣 趣 医疗 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

199

海雷林 Tawm 设备 设备 有限公司

认定 认定

20

200

盛 普 普 机械 制造 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

201

柏格仕 柏格仕 厨卫 有限公司

认定 认定

20

202

东 晟东 源 日 日 化 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 化 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

203

信 Tawm 机械 机械 有限公司

认定 认定

20

204

求 Tawm 实业 实业 有限公司

认定 认定

20

205

郁 Tawm 电子 电子 有限公司

认定 认定

20

206

盘 毂 毂 动力 科技 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

20

207

春 Tawm 实业 实业 有限公司

认定 认定

20

208

邻 新新 能源 科技 科技( 上海 有限公司 有限公司 有限公司)))) )有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

209

必 尔尔 生物 工程 工程( 上海 有限公司 有限公司 有限公司)))) )有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

210

海达 巧海达 康 新 材料材料 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技有限公司 有限公司

认定 认定

20

211

正 菏正 智能 设备 设备 制造 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 制造 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

20

212

海艾 澜海艾 达 环保 环保 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

213

涵 润 润 汽车 电子 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

214

成 运 运 医疗 器械 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

20

215

中 维 维 检测 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

216

韧 致 致 医药 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

217

机电 ((上海) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

218

银 Tawm 科技 科技 有限公司

认定 认定

20

219

超 Tawm 油墨 油墨 有限公司

认定 认定

20

220

孚 建筑建筑 安全 科技 科技( 上海 有限公司 有限公司 有限公司)))) )有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

221

宝 时宝 供应 链 链 管理 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 管理 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

222

奔 鼎奔 机电 设备 设备 制造 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 制造 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

223

(上海() 医疗 医疗 用品 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 用品 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

224

樱花 Tawm 制品 制品 有限公司

认定 认定

20

225

海瑞 以 以 森 传感器 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

226

海奕 己 己 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

227

汉 狮 狮 智能 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

228

通 正通 铝合金 结构 工程工程 技术 技术 技术 技术 技术 技术 技术 技术 技术有限公司 有限公司

认定 认定

20

229

海卢 宏 宏 精密 机械 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

230

锐 伟 伟 电子 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

231

派 诺 诺 化工 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

232

海佐 尚智诚海佐 产品 品牌 品牌 设计 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 设计 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

233

寅 客 客 网络 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

234

海菲 Tawm 服饰 服饰 有限公司

认定 认定

20

235

众 潮 潮 信息 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

236

弗 (弗 上海) 技术技术 服务 服务 服务 服务 服务 服务 服务 服务 服务有限公司 有限公司

认定 认定

20

237

建 高分子 高分子 上海 上海)) 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 上海

认定 认定

20

238

圣 治 治 光电 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

239

乐 荟 荟 包装 印刷 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

240

海芮 豪海芮 石油 设备 有限有限 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任公司 公司

认定 认定

20

241

儿 谷谷 (上海 上海) 教育 有限公司 有限公司 有限公司 科技 科技 科技 科技 科技有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

242

海伯 栎海伯 新 材料 材料 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

243

携 (( 上海) )新 材料 有限公司 有限公司 有限公司 科技 科技 科技 科技 科技有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

244

网 钜 钜 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

245

李氏 复李氏 大 机电 机电 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

246

海博科尼 Tawm 设备 设备 有限公司

认定 认定

20

247

喆 自动化喆 系统 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

20

248

进贤 Tawm 科技 科技 有限公司

认定 认定

20

249

医 时 时 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

250

茸 Tawm 环保 环保 有限公司

认定 认定

20

251

海博 栋 栋 化学 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

252

异 智能异 技术 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

20

253

绿 羽 羽 节能 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

254

明 Tawm 机械 机械 有限公司

认定 认定

20

255

帆 Tawm 机械 机械 有限公司

认定 认定

20

256

伟 隆 隆 包装 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

257

策 度 度 自动化 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

258

弘 卓 卓 网络 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

259

优异 Tawm 机电 机电 有限公司

认定 认定

20

260

海艾 瓷 瓷 传感 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

261

力 盛 盛 赛车 文化 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

20

262

明 署 署 科技 发展 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

263

执 格 格 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

264

天 美 美 天平 仪器 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

265

众 Tawm 五金 五金 有限公司

认定 认定

20

266

颀 普 普 静电 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

267

鼎 州 州 光电 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

268

英 弘 弘 教育 培训 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

20

269

云 主 主 智能 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

270

海 梵 梵 控制 系统 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

271

云 懋云 空气 处理 处理 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

272

海曼杰 汽车 汽车 精密 零部件 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

273

耐 可可 艾克 ((上海) 有限公司 有限公司 有限公司 涂料 涂料 涂料 涂料 涂料有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

274

海波赫 Tawm 系统 系统 有限公司

认定 认定

20

275

光电子 科技光电子 (上海 上海) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

276

科 年 年 电气 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

277

(上海() 医疗 医疗 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

278

梵 思梵 汽车 技术 技术 服务 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 服务 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

279

骊 建材骊 (上海 上海) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

280

而 科科 电 材 材( 上海 有限公司 有限公司 有限公司)))) )有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

281

慈 元慈 阁 文化 文化 传播 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 传播 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

282

海泰尔 Tawm 材料 材料 有限公司

认定 认定

20

283

美 客 客 铝 制品 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

284

恒 敬 敬 电力 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

285

沪 歌 歌 智能 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

286

皓 固 固 机械 工业 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

287

温 亨 亨 电气 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

288

星星 Tawm 制品 制品 有限公司

认定 认定

20

289

泉 超 超 电子 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

290

海凯 Tawm 家具 家具 有限公司

认定 认定

20

291

芙 医药芙 科技 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

20

292

海凯仕 Tawm 集团 集团 有限公司

认定 认定

20

293

海普 临海普 智能 机电 机电 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

294

众 冠 冠 智能 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

295

裕 继 继 金属 制品 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

296

忆 尧 尧 信息 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

297

曌 睿 睿 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

298

高 邦 邦 印刷 材料 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

299

具 Tawm 电子 电子 有限公司

认定 认定

20

300

大 汇 汇 塑 业 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

301

劲 (劲 上海) 自动化自动化 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备有限公司 有限公司

认定 认定

20

302

竞 信 信 网络 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

303

福聚 Tawm 实业 实业 有限公司

认定 认定

20

304

海艾 逻海艾 思 智能 智能 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

305

海嘉 及 及 精密 机械 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

306

海沃凌 Tawm 科技 科技 有限公司

认定 认定

20

307

连 聚聚 (上海 上海) 网络 有限公司 有限公司 有限公司 科技 科技 科技 科技 科技有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

308

海伽 誉 誉 生物 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

309

骋 筑 筑 燃气 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

310

鼎 湘 湘 自动化 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

311

海昭 能海昭 坤 信息 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

312

卫 岚 岚 电子 科技 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

20

313

皓 Tawm 模型 模型 有限公司

认定 认定

20

314

海杰邦 塑料 塑料 五金 制品 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

315

海利 霸 霸 电子 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

316

妙 声 声 力 仪表 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

317

凝 兰凝 新 材料 材料 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

318

简 视 视 智能 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

319

启 呈 呈 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

320

光 华国瑞光 物 联网 信息信息 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技有限公司 有限公司

认定 认定

20

321

绍德 环保绍德 科技 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

20

322

起 锐 锐 自动化 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

323

小 螺钉 螺钉 互联网 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

324

移 鸿 鸿 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

325

亚 (亚 上海)) 机械 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 机械 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

326

弘 业弘 涂料 科技 科技 发展 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 发展 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

327

海隆 Tawm 电子 电子 有限公司

认定 认定

20

328

海舒森 Tawm 科技 科技 有限公司

认定 认定

20

329

拼 历拼 客 信息 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

330

昶 义 义 自动化 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

331

通 芮斯克 芮斯克 土木工程 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

332

司 模具司 技术 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

20

333

伦 豪斯伦 机械 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

20

334

珍 Tawm 机械 机械 有限公司

认定 认定

20

335

洲 源源 (上海 上海) 环境 有限公司 有限公司 有限公司 科技 科技 科技 科技 科技有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

336

达 文化达 传媒 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

20

337

巨 蕴 蕴 网络 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

338

饮 (饮 上海)) 实业 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 实业 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

339

超星 超星 实业 有限公司

认定 认定

20

340

智慧 圆智慧 科普 教育 教育 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

341

力 佳力 新 材料 材料 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

342

海凌 晗 晗 电子 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

343

矽 展 展 智能 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

344

新 玖 玖 金属 制品 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

345

海泰 屹 屹 信息 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

346

茸 勍 勍 机械 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

347

元 睿元 (上海 )) 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技有限公司 有限公司

认定 认定

20

348

巨 Tawm 实业 实业 有限公司

认定 认定

20

349

易 (易 上海) 信息信息 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技有限公司 有限公司

认定 认定

20

350

脉 泽 泽 光电 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

351

峰峦 峰峦 实业 有限公司

认定 认定

20

352

复 Tawm 电子 电子 有限公司

认定 认定

20

353

世 岚世 精密 模具 模具 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

354

钜 岭 岭 工业 自动化 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

20

355

松江 飞 飞 繁 电子 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

356

精密 工具精密 (上海 上海) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

357

易 能源易 技术 (集团集团)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

5

358

普利 生 生 机电 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

359

积 成积 慧集信 息 息 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

360

海希迈 机电 机电 设备 制造 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

361

工业 包装工业 材料 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

5

362

春 黎 黎 电子 实业 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

363

海莱 Tawm 科技 科技 有限公司

认定 认定

5

364

盛 光电盛 (上海 上海) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

365

海索达 Tawm 机械 机械 有限公司

认定 认定

5

366

科 弦 弦 精密 工具 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

367

艺 (艺 上海) 包装包装 制品 制品 制品 制品 制品 制品 制品 制品 制品有限公司 有限公司

认定 认定

5

368

海诺雅克 海诺雅克 电气 有限公司

认定 认定

5

369

五 腾 腾 金属 制品 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

370

本 智能本 机电 (上海上海)))))))) )股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

5

371

汇聚 Tawm 科技 科技 有限公司

认定 认定

5

372

工 生物工 工程 (上海上海)))))))) )股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

5

373

海康 赛 赛 制冷 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

374

网 鱼 鱼 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

375

海森 Tawm 电器 电器 有限公司

认定 认定

5

376

工 (工 上海) 挖掘机挖掘机 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造 制造有限公司 有限公司

认定 认定

5

377

镕 Tawm 系统工程 系统工程 股份有限公司

认定 认定

5

378

海博 迅海博 医疗 生物 生物 仪器 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 仪器 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

5

379

海艾 乐 乐 影像 材料 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

380

盛 实业盛 (上海 上海) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

381

海摩特威尔 自控 自控 设备 工程 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

5

382

工 (工 上海)) 叉车 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 叉车 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

383

宏 Tawm 实业 实业 有限公司

认定 认定

5

384

海欣诺 Tawm 技术 技术 股份有限公司

认定 认定

5

385

航天 Tawm 机械 机械 研究所

认定 认定

5

386

海纳恩 Tawm 技术 技术 有限公司

认定 认定

5

387

海芬 能 能 自动化 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

388

正泰 自动化 自动化 软件 系统 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

389

非 众 众 制冷 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

390

法 信法 机电 设备 设备 制造 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 制造 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

391

密 (密 上海)) 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

392

天一 高天一 德 机电 机电 实业 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 实业 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

393

允 英 英 医疗 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

394

共 Tawm 电气 电气 有限公司

认定 认定

5

395

海迪凯 Tawm 科技 科技 有限公司

认定 认定

5

396

永明 Tawm 制造 制造 有限公司

认定 认定

5

397

海朗 惠 惠 包装 机械 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

398

万 Tawm 科技 科技 股份有限公司

认定 认定

5

399

立 司司 帝 帝 控制系统 (上海 上海 上海 股份有限公司)))))) 上海 上海 控制 控制 上海 上海

认定 认定

5

400

江 衡 衡 软件 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

401

知 普 普 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

402

世 德世 子 汽车 汽车 零部件 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 零部件 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

403

海伊 新海伊 环保 科技 科技 发展 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 发展 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

404

虏 伯伯 家用 电梯 电梯( 上海 有限公司 有限公司 有限公司)))) )有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

405

龙胜 龙胜 实业 有限公司

认定 认定

5

406

三 克 克 激光 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

407

玉 Tawm 药业 药业 有限公司

认定 认定

5

408

海昱 章海昱 电气 成套 成套 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

409

海瑞 翊 翊 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

410

沪 通 通 企业 集团 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

411

智 觉 觉 光电 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

412

尚 实 实 能源 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

413

励 精励 科技 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

5

414

海威泽尔 机械 机械 设备 制造 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

415

逊 自动化逊 科技 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

5

416

钢结构 建筑钢结构 系统 (上海上海)))))))) )股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

5

417

海福 精海福 特 金属 装饰装饰 材料 材料 材料 材料 材料 材料 材料 材料 材料有限公司 有限公司

认定 认定

5

418

海博 阳海博 新 能源 能源 科技 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 科技 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

5

419

益 Tawm 科技 科技 有限公司

认定 认定

5

420

迩 徕徕 德 德 电力设备 (上海 上海 上海 有限公司)))))) 上海 上海 电力 电力 上海 上海

认定 认定

5

421

国 纪 纪 电子 材料 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

422

国 龙国 生物 技术 技术 集团 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 集团 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

423

海邦 中 中 高分子 材料 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

5

424

悦 Tawm 科技 科技 股份有限公司

认定 认定

5

425

海奥 星海奥 制药 技术 技术 装备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 装备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

426

仓 (仓 上海) 通信通信 器材 器材 器材 器材 器材 器材 器材 器材 器材有限公司 有限公司

认定 认定

5

427

威 工程塑料威 (上海 上海) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

428

工 科技工 (上海 上海) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

429

乾 承 承 机械 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

430

海米 飞 飞 网络 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

431

攀 (攀 上海) 机械机械 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备有限公司 有限公司

认定 认定

5

432

海康特 环保 环保 科技 发展 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

433

缘 脉 脉 环境 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

434

福莱 网络福莱 科技 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

5

435

边 Tawm 实业 实业 有限公司

认定 认定

5

436

乐 纯 纯 生物 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

437

耸 智 智 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

438

中 联联 重 科 科桩 工 有限公司 有限公司 有限公司 机械 机械 机械 机械 机械有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

439

诺 测量诺 仪表 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

5

440

咏 Tawm 时装 时装 有限公司

认定 认定

5

441

仪 Tawm 空调 空调 有限公司

认定 认定

5

442

海吉 Tawm 传动系统 传动系统 有限公司

认定 认定

5

443

一 德 德 电气 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

444

腾 会展腾 科技 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

5

445

美 谱 谱 达 仪器 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

446

精 浜 浜 传动 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

447

阳 关阳 网络 信息 信息 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

448

海史肯 图 图 信息 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

449

机 (机 上海) 精密精密 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具有限公司 有限公司

认定 认定

5

450

合 既得合 动 氢 氢 机器 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 机器 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

451

纬 而 而 视 科技 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

5

452

灿 态 态 信息 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

453

尔森 电气电气 保护 系统 系统( 上海 有限公司 有限公司 有限公司)))) )有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

454

扬 盛 盛 印 务 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

455

海松 耐 耐 智能 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

456

亿 诺 诺 焊接 科技 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

5

457

天 (天 上海) 新新 材料 材料 材料 材料 材料 材料 材料 材料 材料有限公司 有限公司

认定 认定

5

458

始建 华始建 建材 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

5

459

海埃科 燃气 燃气 测控 设备 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

460

海卓 昕海卓 瑞 供应 链链 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理 管理有限公司 有限公司

认定 认定

5

461

朗 (( 上海) )电 塑 有限公司 有限公司 有限公司 科技 科技 科技 科技 科技有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

462

佳 鹭 鹭 新型 建材 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

463

数 恩 恩 电气 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

464

海沃勒 Tawm 设备 设备 有限公司

认定 认定

5

465

联 Tawm 科技 科技 股份有限公司

认定 认定

5

466

海思 客海思 琦 自动化 自动化 工程 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 工程 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

467

意 Tawm 科技 科技 股份有限公司

认定 认定

5

468

锐 信息锐 科技 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

认定 认定

5

469

塑 尔 尔 热流道 电气 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

470

健 麾 麾 信息 技术 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

5

471

兆 力 力 电器 制造 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

472

茨 (( 上海) )医药 设备 有限公司 有限公司 有限公司 科技 科技 科技 科技 科技有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

473

海诺狄 Tawm 科技 科技 有限公司

认定 认定

5

474

克拉 克拉 电子 有限公司

认定 认定

5

475

汉 电子汉 (上海 上海) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

476

晶华 胶粘 胶粘 新 材料 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

5

477

绿 泽绿 生物 科技 有限有限 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任公司 公司

认定 认定

5

478

仰 康 康 智能 科技 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

5

479

海邦 文 文 电子 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

480

芯 Tawm 电子 电子 股份有限公司

认定 认定

5

481

九 高 高 节能 技术 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

5

482

海雅 宸 宸 照明 电器 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

483

友 Tawm 塑胶 塑胶 有限公司

认定 认定

5

484

久 壬 壬 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

485

天 信 信 网络 科技 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

5

486

伉 达 达 软件 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

487

海克 络海克 蒂 材料 科技科技 发展 发展 发展 发展 发展 发展 发展 发展 发展有限公司 有限公司

认定 认定

5

488

海威茨 Tawm 电梯 电梯 有限公司

认定 认定

5

489

冠 驰冠 汽车 安全 安全 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

490

江南 Tawm 机械 机械 有限公司

认定 认定

5

491

易 视 视 计算机 科技 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

5

492

正 诚 诚 机电 制造 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

493

鑫 毅 毅 交通 工业 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

认定 认定

5

494

海蛟 Tawm 设备 设备 有限公司

认定 认定

5

495

御 胜 胜 信息 科技 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

认定 认定

5

496

佳 上海 (上海) 汽车 电子 设备 有限公司

高 高 企

20

497

百 力百 格 生物 生物 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

高 高 企

20

498

仪 电仪 物理 光学 光学 仪器 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 仪器 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

高 高 企

20

499

海仁基 Tawm 科技 科技 股份有限公司

高 高 企

20

500

紫 通 通 信息 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

高 高 企

20

501

海莱 慎 慎 生物 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

高 高 企

20

502

海贝塔 Tawm 科技 科技 有限公司

高 高 企

20

503

致 研 研 智能 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

高 高 企

20

504

能 科技能 (上海 上海) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司) 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

高 高 企

20

505

恒润 申恒润 启 展览 展览 展示 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 展示 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

高 高 企

20

506

海欧 畅海欧 新 材料 材料 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

高 高 企

20

507

祥 过滤祥 设备 (上海上海)))))))) )有限公司 有限公司

高 高 企

20

508

竖排 Tawm 科技 科技 有限公司

高 高 企

20

509

(上海() 物 联网联网 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技 科技有限公司 有限公司

高 高 企

20

510

国 龙 龙 生物 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

高 高 企

20

511

景 真 真 信息 科技 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

高 高 企

20

512

语 路 路 医疗 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

高 高 企

20

513

英 波英 声学 工程 工程 技术 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 技术 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

高 高 企

20

514

扬 基 基 电子 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

高 高 企

20

515

融 康 康 汽车 设计 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

高 高 企

20

516

仪 电 电 分析 仪器 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

高 高 企

20

517

景 Tawm 建筑工程 建筑工程 有限公司

高 高 企

20

518

海 越海 赛尔 自动化 自动化 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 科技 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

高 高 企

20

519

华 全能全能 自控 设备 设备( 上海 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司)))) )股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

高 高 企

20

520

常住 Tawm 咨询 咨询 有限公司

高 高 企

20

521

大 因 因 多媒体 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

高 高 企

20

522

固 好 好 包装 机械 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

高 高 企

20

523

良 治 治 电器 技术 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司

高 高 企

20

524

鼎天 Tawm 科技 科技 股份有限公司

高 高 企

20


Lub sij hawm tshaj tawm: Lub Yim Hli-10-2020